Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Annuleringen
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Kosten in geval van herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Conformiteit en garantie
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
– innervibez | yoga & vitaliteit = de aanbieder van yoga- lessen, wandelingen, workshops of overige diensten
– Deelnemer = de deelnemer aan een yoga- les, wandeling, workshop of overige dienst van innervibez | yoga & vitaliteit en rechtmatige eigenaar van een profiel/account van het online reserveringssysteem van innervibez | yoga & vitaliteit
– Consument = afnemer van producten van innervibez | yoga & vitaliteit

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
innervibez | yoga & vitaliteit
kvk nummer 62294423
contact adres:
Harry Banninkstraat 98
3543 CJ Utrecht
Bezoek adres:
Savannahweg 60
3542 AW Utrecht
Bezoek adres:
Tribes Utrecht CS
Leidseveer 2-10
3511 SB Utrecht

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle yoga- lessen, wandelingen, workshop(s) en overige diensten van innervibez | yoga & vitaliteit. Al onze deelnemers zijn voor ons gelijk, we maken daarom voor niemand een uitzondering. Deelname aan een les en/of workshop betekent akkoord gaan met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden tussentijds aan te passen. Hiervan stellen wij de deelnemer tijdig op de hoogte. Wanneer een deelnemer niet akkoord gaat met de wijziging heeft hij/zij het recht een (doorlopend) abonnement te eindigen per ingangsdatum van de wijziging. Deze regeling geldt uitzonderlijk voor mensen die in bezit zijn van een (doorlopend) abonnement en is dus niet van toepassing op mensen die in bezit zijn van een rittenkaart.
3.2 Door het naar waarheid invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
3.3 Als de deelnemer een product of rittenkaart heeft aangeschaft of een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van innervibez | yoga & vitaliteit, dan dient alleen de deelnemer op wiens naam de rittenkaart/het abonnement staat gebruik te maken van dit account en lessen in te boeken op naam van de accounthouder. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
3.4 innervibez | yoga & vitaliteit behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de deelnemer.
3.5 innervibez | yoga & vitaliteit doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Innervibez | yoga & vitaliteit kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
3.6 innervibez | yoga & vitaliteit kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.
3.7 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.
3.9 Als de deelnemer zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de deelnemer definitief geblokkeerd worden. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product, dienst of abonnementsgeld.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. innervibez | yoga & vitaliteit is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer/consument mogelijk te maken. Als innervibez | yoga & vitaliteit gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden innervibez | yoga & vitaliteit niet.
4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Innervibez | yoga & vitaliteit kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer/consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen innervibez | yoga & vitaliteit de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan innervibez | yoga & vitaliteit zich heeft onderworpen en de wijze waarop de deelnemer/consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer/consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de deelnemer/consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt innervibez | yoga & vitaliteit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft innervibez | yoga & vitaliteit passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en draagt zorg voor een veilige webomgeving. Indien de deelnemer/consument elektronisch kan betalen, zal innervibez | yoga & vitaliteit daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 innervibez | yoga & vitaliteit zal bij het product of dienst aan de deelnemer/consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de deelnemer/consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van innervibez | yoga & vitaliteit waar de deelnemer/consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de deelnemer/consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij innervibez | yoga & vitaliteit deze gegevens al aan de deelnemer/consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Annuleringen
6.1 Tot 12 uur voor aanvang van de les kan een deelnemer de yogales annuleren. Als een les korter dan 12 uur wordt geannuleerd door de deelnemer, wordt deze afgetrokken van het tegoed. Restitutie is niet mogelijk. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les; dit gebeurt online op dezelfde manier als een les gereserveerd wordt. Wordt een les geannuleerd binnen de gestelde annuleringstermijn, behoud de deelnemer het recht om de les in te halen in de komende 2 maanden. Is de les na de 12 uur geannuleerd, vervalt dit recht.
6.2 Abonnementen kunnen éénmaal per drie maanden worden stilgezet. Houd er rekening mee dat dit zowel voor vakanties als voor eventuele blessures geldt. Vaker stilzetten is niet mogelijk en je bepaalt zelf hoe je deze mogelijkheid tot stilzetten van het abonnement inzet.
6.3 Een langer abonnementstermijn biedt voordelen, maar er is ook een risico. innervibez | yoga & vitaliteit biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houd hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.
6.4 Het kan voorkomen dat innervibez | yoga & vitaliteit onverhoopt een les moet annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt, de deelnemer via de mail op de hoogte gebracht en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer altijd 2 uur voor aanvang van de les het online reserveringssysteem van Momoyoga om zeker te zijn of de les doorgaat.
6.5 In de vakanties behouden we zoveel mogelijk een normaal lesrooster, maar er kan sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lesaanbod is.
6.6 innervibez | yoga & vitaliteit behoudt het recht om de studio maximaal 7 aaneensluitende dagen te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing moet worden gerealiseerd. De deelnemer kan de lessen op een ander moment volgen, maar wel voor het einde van het abonnement of rittenkaart.
6.7 innervibez | yoga & vitaliteit behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits innervibez | yoga & vitaliteit blijft voldoen aan het wekelijks aanbieden van één of meerdere lessen.
6.8 innervibez | yoga & vitaliteit behoudt het recht offline yoga- lessen, cursussen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van een docent of overmacht. In geval van annulering door innervibez | yoga & vitaliteit heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
7.1 Voor alle overige diensten, anders dan yogalessen (denk aan yogawandelingen, workshops, cursussen, opleidingen en overige diensten in groepsverband of op individuele basis) geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de betaling. Na deze 14 dagen is de betaling definitief en kan de consument geen beroep meer doen op zijn/haar herroepingsrecht. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden. Tevens is het niet mogelijk om binnen een termijn van 10 dagen voor aanvang van een cursus, workshop of evenement een beroep te doen op het herroepingsrecht en de aanmelding voor het desbetreffende evenement te annuleren.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 innervibez | yoga & vitaliteit kan het herroepingsrecht van de deelnemer/consument uitsluiten voor producten en diensten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien innervibez | yoga & vitaliteit dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten of diensten:
a. die door innervibez | yoga & vitaliteit tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de deelnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop innervibez | yoga & vitaliteit geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de deelnemer de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de deelnemer de verzegeling heeft verbroken.
8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen, loterijen en overige acties waarop een eigen herroepingsrecht van toepassing is.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroepingsrecht
9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van een product voor zijn rekening.
9.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal innervibez | yoga & vitaliteit dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door innervibez | yoga & vitaliteit of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 10 – De prijs
10.1 innervibez | yoga & vitaliteit biedt rittenkaarten en abonnementen aan met een geldigheidsduur. De lessen dienen altijd binnen de geldigheidsduur te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Innervibez | yoga & vitaliteit biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
10.2 Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en innervibez | yoga & vitaliteit biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
10.3 Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal).

Artikel 11 – Conformiteit en garantie
11.1 innervibez | yoga & vitaliteit kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk.
11.2 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-houdingen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
11.3 innervibez | yoga & vitaliteit vraagt de deelnemer tot 24 uur voor aanvang van de yogales een plek te reserveren. Omdat kleine groepen centraal staan, kan het zijn dat de lessen snel volgeboekt zijn. Dit is dan ook de reden waarom we met strikte reserveringstijd werken. Mocht een reservering na de 24 uur voor aanvang van de les naar keuze gemaakt worden, kan innervibez | yoga & vitaliteit geen plek garanderen en eventueel een alternatief aanbieden.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
12.1 Geldigheid en opzegtermijn;
– proefles (geldig voor 1 uurs en 1,5 uurs lessen) = 1 maand
– losse les (geldig voor 1 uurs en 1,5 uurs lessen) = 1 maand
– 5-rittenkaart 1,5 uurs lessen = 3 maanden
– 10-rittenkaart = 6 maanden
– Maandabonnement, 1 maand geldig, opzegtermijn = loopt vanzelf af
– Maandabonnement onbeperkt, 1 jaar geldig, per maand betalen of ineens de gehele jaarcontributie, wordt automatisch na 1 jaar verlengd, opzegtermijn = 1 kalendermaand voor het eind van het jaar

Artikel 13 – Betaling
13.1 Een afname van een (proef) les, rittenkaart of (doorlopend) abonnement gaat direct in na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag. Na betaling wordt het deelnamebewijs van keuze van de deelnemer gekoppeld aan het online reserveringssysteem van innervibez | yoga & vitaliteit. Zodra deze koppeling gemaakt is en het account geactiveerd is, wordt de deelnemer op de hoogte gebracht. Vanaf dat moment kan de deelnemer zelf een les online inboeken.
13.2 innervibez | yoga & vitaliteit kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de deelnemer/consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien innervibez | yoga & vitaliteit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 14 – Klachtenregeling
14.1 Bij innervibez | yoga & vitaliteit ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door innervibez | yoga & vitaliteit binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer/consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.3 Bij klachten dient een deelnemer/consument zich allereerst te wenden tot Wanda Bolck innervibez | yoga & vitaliteit (www.innervibez.nl). Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de deelnemer/consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschil Online (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel innervibez | yoga & vitaliteit als deelnemer/consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de deelnemer/consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
14.4 Een klacht schort de verplichtingen van innervibez | yoga & vitaliteit niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 15 – Geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
16.1 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio’s van innervibez | yoga & vitaliteit worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
16.2 innervibez | yoga & vitaliteit is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
16.3 Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat een deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
16.4 Deelname aan een les wordt alleen geaccepteerd als de deelnemer online aangemeld staat in ons systeem. Eventuele aanmeldingen/toezeggingen via telefoon of e-mail worden door innervibez | yoga & vitaliteit omgezet naar een definitieve reservering in het online reserveringssysteem. Op locatie heeft de docente het recht te vragen welk betaalbewijs voor de yogales gebruikt is voor deelname aan de les
16.5 indien een deelnemer zich niet gemeld heeft via ons online reserveringssysteem of via email of telefoon en toch aanwezig is bij een les, heeft de docente het recht entreegeld te vragen voor de les of eventueel de deelnemer naar huis te sturen indien geen betaling van een les mogelijk is