Behandelovereenkomst wandelcoaching

OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

GEGEVENS VAN DE CLIËNT EN ONDERGETEKENDE:

HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTGEVER,

EN

GEGEVENS VAN DE VITALITEITSCOACH EN ONDERGETEKENDE:

HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER,

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

- Opdrachtgever heeft de informatie over de komende coaching voor Cliënt gehoord en begrepen.

- Een sessie duurt ca. 1 uur en zal in overleg plaatsvinden in een:

Door de coach geselecteerd natuurgebied
Ander natuurgebied, namelijk ...

- De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op de behandelovereenkomst. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Eventuele bijzonderheden en/of afspraken:

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, te:

op:

Opdrachtgever (naam cliënt):

Handtekening cliënt

Opdrachtnemer (naam vitaliteitscoach):

Handtekening vitaliteitscoach: