PRIVACYVERKLARING INNERMOODZ

Inleiding

Innermoodz heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw gegevens. Daarom hebben we ons privacybeleid opgesteld in duidelijke taal en conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

innermoodz
Harry Banninkstraat 98
3543 CJ Utrecht
06-21813410 / 06-21712363
www.innermoodz.nl
contact@innermoodz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Innermoodz verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met jou te communiceren. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

Gegevens die innermoodz van jou nodig kan hebben en die door innermoodz in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (adres + postcode + woonplaats)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Gezinssamenstelling
 • Bankgegevens (enkel bij afname van product of dienst bij innermoodz)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van intakeformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Innermoodz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van innermoodz:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders/verzorgers of voogd. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/verzorgers of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@innermoodz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Gegevens over de fysieke en psychische gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de overeengekomen dienstverlening en alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met innermoodz, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en je te informeren over relevante informatie, maar ook als je een vraag stelt over één van de diensten van innermoodz, verwerken wij gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit innermoodz. Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of cursus of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het uitvoeren van diensten. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het beoordelen van de hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verslaglegging indien gewenst

Hoe lang we gegevens bewaren

Innermoodz zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door innermoodz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@innermoodz.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijg je antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Delen van gegevens met derden

Innermoodz verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Innermoodz kan met collega’s of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk bespreken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Onze nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp. Er is altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven via een directe link in de nieuwsbrief.
De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Cookies

Innermoodz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Innermoodz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat wij gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar innermoodz, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Wijzigingen privacy beleid

Innermoodz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

 

Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 22 mei 2018